Header Search bar

Build stunning website faster than ever


  <!--::Begin Header-->
  <header class="z-fixed header-transparent header-absolute-top pt-lg-3">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light">
      <div class="container position-relative">
        <!--:Brand Logo:-->
        <a class="navbar-brand" href="index.html">
          <img src="assets/img/logo/logo.svg" alt="" class="img-fluid navbar-brand-light">
          <img src="assets/img/logo/logo-white.svg" alt="" class="img-fluid navbar-brand-dark">
        </a>

        <div class="d-flex align-items-center navbar-no-collapse-items order-lg-last">
          <button class="navbar-toggler order-last" type="button" data-bs-toggle="collapse"
            data-bs-target="#mainNavbarTheme" aria-controls="mainNavbarTheme" aria-expanded="false"
            aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon">
              <i></i>
            </span>
          </button>
          <div class="nav-item me-3 me-lg-0 fullscreen-toggler">
            <a href="#seachOffcanvas" class="nav-link lh-1" data-bs-toggle="offcanvas">
              <i class="bx bx-search-alt-2 fs-5 lh-1"></i>
            </a>
          </div>


        </div>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="mainNavbarTheme">
          <!--Navbar items-->
          <ul class="navbar-nav ms-auto">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="#">Home</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="#">About</a>
            </li>
            <li class="nav-item dropdown">
              <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs- toggle="dropdown">Dropdown Nav</a>
              <div class="dropdown-menu dropdown-menu-end">
                <a href="#" class="dropdown-item">Dropdown item</a>
                <a href="#" class="dropdown-item">Dropdown item</a>
                <a href="#" class="dropdown-item">Dropdown item</a>
                <a href="#" class="dropdown-item">Dropdown item</a>
              </div>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="#">Projects</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="#">Contact</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>
  </header>
  <!--::/end Header-->

  <!--Begin::Fullscreen-Offcanvas - Search-->
  <div class="offcanvas offcanvas-top offcanvas-fullscreen h-100" id="seachOffcanvas">
    <div class="offcanvas-body">
      <!--fullscreen close-->
      <button
        class="btn position-absolute end-0 top-0 me-5 mt-3 z-2 btn-secondary width-4x height-4x flex-center p-0 rounded-circle"
        data-bs-dismiss="offcanvas">
        <i class="bx bx-x fs-5"></i>
      </button>
      <div class="container py-5">
        <ul class="fullscreen-list list-unstyled mb-0 w-100">
          <!--Item(animated)-->
          <li class="fullscreen-item">
            <div class="container mb-5 mb-lg-7">
              <form>
                <div class="row">
                  <div class="col-12">
                    <div class="d-flex align-items-center">
                      <span><i class="bx bx-search-alt-2 fs-4 text-body-secondary"></i></span>
                      <input class="form-control form-control-lg border-0 shadow-none fs-2"
                        type="text" placeholder="Type and hit enter..." autofocus>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="col-1 d-none">
                    <div class="d-grid">
                      <button class="btn btn-lg btn-white rounded-0"
                        type="button">Search</button>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </form>
            </div>
          </li>
          <!--Item(animated)-->
          <li class="fullscreen-item">
            <div class="container">
              <div class="row">
                <div class="col-md-6 col-lg-5 me-lg-auto">
                  <h6 class="mb-4">Popular Categories</h6>
                  <!--Category badges-->
                  <div class="d-flex flex-wrap align-items-center g-2">
                    <span><a href="#!"
                        class="badge badge-pill bg-primary text-white hover-shadow hover-lift me-2 mb-2 px-3 py-2">Jeans</a></span>
                    <span><a href="#!"
                        class="badge badge-pill bg-primary text-white hover-shadow hover-lift me-2 mb-2 px-3 py-2">Shoes</a></span>
                    <span><a href="#!"
                        class="badge badge-pill bg-primary text-white hover-shadow hover-lift me-2 mb-2 px-3 py-2">Watches</a></span>
                    <span><a href="#!"
                        class="badge badge-pill bg-primary text-white hover-shadow hover-lift me-2 mb-2 px-3 py-2">Men's</a></span>
                    <span><a href="#!"
                        class="badge badge-pill bg-primary text-white hover-shadow hover-lift me-2 mb-2 px-3 py-2">Sneakers</a></span>
                    <span><a href="#!"
                        class="badge badge-pill bg-primary text-white hover-shadow hover-lift me-2 mb-2 px-3 py-2">Casual</a></span>
                    <span><a href="#!"
                        class="badge badge-pill bg-primary text-white hover-shadow hover-lift me-2 mb-2 px-3 py-2">Shirts</a></span>
                    <span><a href="#!"
                        class="badge badge-pill bg-primary text-white hover-shadow hover-lift me-2 mb-2 px-3 py-2">T-shirts</a></span>
                    <span><a href="#!"
                        class="badge badge-pill bg-primary text-white hover-shadow hover-lift me-2 mb-2 px-3 py-2">Lowers</a></span>
                  </div>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                  <h6 class="mb-5">Featured products</h6>
                  <div class="row">
                    <div class="col-md-10">
                      <!--Item-->
                      <a href="#!"
                        class="card-hover d-flex d-block overflow-hidden position-relative">
                        <div class="me-4 overflow-hidden width-6x height-6x">
                          <img src="assets/img/shop/products/01.jpg" alt=""
                            class="img-zoom img-fluid">
                        </div>
                        <div class="">
                          <div class="fs-6 fw-medium">Denim Jacket</div>
                          <span class="opacity-75">$69.00</span>
                        </div>
                      </a>
                      <!--Divider-->
                      <hr class="my-3">
                      <!--Item-->
                      <a href="#!"
                        class="card-hover d-flex d-block overflow-hidden position-relative">

                        <div class="me-4 overflow-hidden width-6x height-6x">
                          <img src="assets/img/shop/products/02.jpg" alt=""
                            class="img-zoom img-fluid">
                        </div>
                        <div class="">
                          <div class="fs-6 fw-medium">White shirt for mens</div>
                          <span class="opacity-75">$24.00</span>
                        </div>
                      </a>
                      <!--Divider-->
                      <hr class="my-3">
                      <!--Item-->
                      <a href="#!"
                        class="card-hover d-flex d-block overflow-hidden position-relative">
                        <div class="me-4 overflow-hidden width-6x height-6x">
                          <img src="assets/img/shop/products/03.jpg" alt=""
                            class="img-zoom img-fluid">
                        </div>
                        <div class="">
                          <div class="fs-6 fw-medium">High Shoes for womens</div>
                          <span class="opacity-75">$39.00</span>
                        </div>
                      </a>
                      <!--Divider-->
                      <hr class="my-3">
                      <!--Item-->
                      <div class="text-end">
                        <a href="#!" class="link-hover-underline">Browse products
                          <svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='currentColor'
                            width="24" height="24" viewBox='0 0 24 24'>
                            <path d='M22 12l-4-4v3H3v2h15v3z'></path>
                          </svg>
                        </a>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!--/end::Fullscreen-Offcanvas - Search-->

        
 <!-- Bootstrap + Vendor + Theme -->
 <link href="assets/css/theme.min.css" rel="stylesheet">

        
 <!-- Bootstrap + Vendor + Theme -->
 <script src="assets/css/theme.bundle.js"></script>

Let's start building

Stunning websites ease